Tetras Hotline 00800 1919 0000

 • slidebg1
  Naše preklady...
  ... a svet Vám bude rozumieť!
 • slidebg1
  Technické
  preklady
  do viac ako
  40 jazykov
 • slidebg1
  Technický preklad
  Technická dokumentácia
  Lokalizácia
  DTP (Desktop Publishing)
FAQ

 

FAQ

Prekladáme do viac než 40 jazykov. Ďalšie jazyky na vyžiadanie.
Prekladáme predovšetkým technické obsahy, teda technické dokumenty, ako napr. návody na používanie, príručky, certifikáty alebo technický softvér.
Základ tvorí počet slov vo východiskovom texte. Tieto sa analyzujú a vypočítavajú zo súboru, ktorý ste nám poskytli, pomocou prekladateľských nástrojov, tzv. CAT-Tools (Computer-Assisted-Translation-Tools). Pritom sa zohľadňujú repetície a predpreložené texty.
Tu si môžete prezrieť formáty súborov. Vieme spracovať všetky bežné formáty.
Áno, ale presný výpočet slov nie je pri tomto formáte možný na 100 %. Dodatočne musíme účtovať náklady DTP (Desktop Publishing) za stranu, pretože PDF dokumenty nie je možné spracovať pomocou prekladateľských nástrojov, tzv. CAT-Tools.
Najskôr nám zákazník zašle súbor na vytvorenie ponuky (takmer vždy prostredníctvom e-mailu alebo cez náš FTP server). Po zaznamenaní údajov (pri novom zákazníkovi) v našom internom softvéri Tetrasoft, analyzuje súbor projektový manažér. Z výsledku sa vygeneruje ponuka, ktorá sa zákazníkovi zasiela prostredníctvom e-mailu. Ak sa zákazník rozhodne ponuku prijať, vytvorí systém Tetrasoft z ponuky objednávku. Projektový manažér poverí prekladateľa vyhotovením prekladu a kontroluje priebeh projektu, dodržanie termínu dodania a založenie prekladateľskej pamäte. Súbory sa importujú do prekladateľského nástroja a opatria sa „tagmi“ (textovými značkami). Prekladateľ teda NEPRACUJE v programe, v ktorom ste dokument vytvorili, pretože tam nemá k dispozícii podporu vo forme prekladateľského nástroja. Ak je preklad hotový, znovu sa importuje do pôvodného formátu, pričom na základe tagov si zachová svoje formátovanie. Ak je to potrebné, preklad dodatočne upraví naše DPT oddelenie a skontroluje sa podľa princípu štyroch očí. Ak projektový manažér preklad odobrí, zašle sa zákazníkovi. Z predložených údajov sa vygeneruje faktúra a táto sa zašle zákazníkovi.
 

FAQ

Princípom fungovania systému prekladovej pamäte (TMS) je rozdelenie textu do viacerých segmentov. Najčastejšie sú to vety, môžu to však byť aj jednotlivé slová alebo celé odseky. Prekladateľ prekladá segmenty zdrojového jazyka a tieto sa spolu s daným prekladom ukladajú v pároch do prekladovej pamäte. Pri novom preklade softvér rozpozná rovnaké alebo podobné segmenty a navrhne použitie už existujúceho prekladu. Pri 100 % zhodách hovoríme o tzv. „exact matches“, pri čiastočných zhodách (napr. 80 %) hovoríme o tzv. „fuzzy matches“. Používanie prekladovej pamäte vám prináša značnú úsporu nákladov a času, ktoré v závislosti od frekvencie používania neustále narastajú. Použitím prekladovej pamäte sa zaručuje vysoká kvalita. Kontrola kvality v danom systéme a pripojené glosáre dodatočne pomáhajú prekladateľovi pri jeho práci.

Pre nás i pre Vás je práve tento bod veľmi dôležitý. Pri správnej úprave môžete ušetriť peniaze a my môžeme dokumenty lepšie a efektívnejšie spracovať. Základné princípy:

 • mali by ste pracovať s predlohami formátov a dokument čisto naformátovať, t. z. použiť jednotné predlohy formátov a použiť čo najmenej vlastných manuálnych formátovaní,
 • namiesto dlhých viet vytvorte tabuľky s cieľom štrukturovania a skrátenia obsahu,
 • nepoužívajte skratky, pretože pre prekladateľov sú zdrojom problémov a vedú k nepotrebným spätným otázkam,
 • odbornú terminológiu prikladajte ako zoznam (ak je k dispozícii; napr. súbory vo formáte Excel alebo Open-Office), kde sú už špeciálne odborné pojmy preložené do cieľového jazyka,
 • pojmy používajte konzistentne (nepoužívajte napr. pre slovo „skrutkovač“ dva rozličné pojmy ako „Schraubendreher“ a „Schraubenzieher“, ak je myslený ten istý nástroj),
 • nedávajte na preklad dokument vo formáte PDF, ak je možné sa mu vyhnúť,
 • vety neoddeľujte formátovacou značkou, ale „mäkkým“ zalomením riadka. Veta zostáva potom zachovaná aj v prekladateľskej pamäti (Translation Memory) ako celá veta (východiskový a cieľový text).
V princípe áno, ale ak chcete dať texty prekladať do východných či ázijských jazykov, mali by ste pri zhotovení dokumentu zvoliť písmo, ktoré je zostavené podľa medzinárodného systému kódovania znakov „Unicode“. Tento systém obsahuje všetky medzinárodné abecedy. V opačnom prípade sa dokument opatrí vlastným písmom, ktoré eventuálne nemáte k dispozícii. Ďalej sa v dnešnej dobe odporúča použiť typ písma podľa štandardu OTP (OpenType Font). Výhodou je, že nezávisí od platformy. Nie je teda dôležité, či pracujete s počítačmi s programom Windows, Linux alebo Apple-Macs pod OS X.
Áno. „Overený“ preklad od súdneho a certifikovaného prekladateľa si však nezamieňajte s overením dokumentu notárom alebo úradom. Prekladateľ svojou pečiatkou potvrdzuje iba presnú zhodu medzi východiskovým textom a prekladom, aby bol preklad uznaný súdmi a úradmi. Za všetky ostatné overenia (napr. obsahy alebo podpisy) nezodpovedáme.
Veľmi veľký! Preklad je čisto písomný prejav. Prekladateľ pracuje s písaným textom, ktorý pomocou internetu, slovníkov, prekladateľskej pamäte a prípadných spätných otázok na zákazníka preloží do iného jazyka. Pri tlmočení ide o ústny prejav, ktorý umožňuje bezprostredné porozumenie medzi dvoma a viacerými obchodnými partnermi. V závislosti od povahy nie je pri tomto spôsobe žiaden čas na rešeršovanie. Ide predovšetkým o to, aby tlmočník pohotovo zhrnul podstatné časti a správne ich preniesol do iného jazyka. Dobrý prekladateľ nemusí byť dobrým tlmočníkom a opačne.
Presný text normy Vám, žiaľ, z dôvodu ochrany autorských práv nemôžeme poskytnúť. Podrobnosti o obsahu normy sa dozviete tu. Dôležitým aspektom pri poskytovaní prekladateľských služieb v súlade s normou je, že všetky preklady zhotovujú príslušne kvalifikovaní prekladatelia, ktorí si svoje preklady najskôr po sebe skorigujú a následne sa preklady podrobia druhej korektúre, ktorú vykonáva iná osoba s porovnateľnou kvalifikáciou (princíp štyroch očí). Príslušné dohody s externými pracovníkmi a internými prekladateľmi, ako aj rozsiahle zdokumentovanie jednotlivých krokov prekladateľského procesu pomocou nami vytvoreného systému Tetrasoft zaručujú zhodu s normou týkajúcou sa zaistenia kvality. K tomu takisto patrí neustále vzdelávanie našich zamestnancov, tak ako si to vyžaduje norma.

Scroll to Top